Varför välja oss?

Det är inte lätt i dagens djungel av terapeuter att välja vart man ska ta sitt djur.  
Hur ska vi egentligen agera enligt svensk lag om vårt djur lider?

Utdrag ur svenska djurskyddslagen som gäller alla som håller djur: "Om ett djur på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, ska vård snarast ges eller andra lämpliga åtgärder snarast vidtas."

"Vid behov ska vården ges av en veterinär eller av någon annan som tillhör djurhälsopersonalen enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård."

"Veterinär eller annan djurhälsopersonal
3 § En veterinär eller någon annan som tillhör djurhälsopersonalen enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska anlitas, om någon av följande åtgärder behöver vidtas:
1. operativa ingrepp på eller injektioner till djur,
2. annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen kan orsaka lidande som inte är obetydligt"

Anlita aldrig någon annan än Veterinär eller LEGITIMERAD Fysioterapeut / Sjukgymnast för att bedöma om ditt djur har ont eller behöver vidare vård. Allt annat hör till "Wellness" och de har inte varken befogenhet eller tillräcklig kunskap att göra dessa bedömningar!

Eftersom alla verksamma som inte tillhör gruppen Djurhälsopersonal har väldigt luddiga skyldigheter så är det enligt lagen du som djurägare som bär ansvaret. Det är ju jättesvårt att veta innan och det är väl just därför lagen är tydlig. Behöver ditt djur hälso- eller sjukvård. Kontakta veterinär eller legitimerad fysioterapeut godkänd av Jordbruksverket. Veterinärerna i sig kan remittera till annan terapeut i dagsläget men idag riktas marknadsföring om rehab mm direkt till er djurägare vilket är helt fel".

Från 1 jan 2010 gäller ny lag där Legitimerade sjukgymnaster/legitimersde fysioterapeuter kan bli godkända djursjukgymnaster efter godkännande från Jordbruksverket. Det innebär att man som legitimerad sjukgymnast är behörig att arbeta inom Djurens hälso- och sjukvård. Så genom att anlita en legitimerad OCH godkänd djursjukgymnast får du en form av kvalitetssäkrad utbildning på den du anlitar till ditt djur.

Varma hälsningar
Linn Jägare
Legitimerad Sjukgymnast
Legitimerad Djursjukskötare
Godkänd Djursjukgymnast av Jordbruksverket för arbete inom djurens hälso-och sjukvård
En del av djurhälsopersonalen