Varför välja oss?

Genom att anlita en Legitimerad OCH Godkänd Sjukgymnast får du en form av kvalitetssäkrad utbildning på den du anlitar till ditt djur.

Vi som tillhör djurhälsopersonalen ska arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det betyder att vi ska använda behandlingsmetoder som har stöd i vetenskapen och att vi är skyldig att vara uppdaterad om den vetenskapliga utvecklingen inom ditt yrkesområde.


Vi ska dessutom följa regler om exempelvis intygsskrivning, journalföring, anmälningsplikt och tystnadsplikt.
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.


Om vi brister i vår yrkesutövning kan vi bli anmälda till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Ansvarsnämnden är en egen myndighet som prövar anmälan.

Det är inte lätt i dagens djungel av terapeuter att välja vart man ska ta sitt djur. 
Det kan ibland vara som att välja hundmat i en djurbutik - många att välja på, väldigt olika på innehåll, smak, variation. 

Väljer du oss får du en kvalitetssäkrad vård för ditt djur av behörig personal inom veterinärmedicin. 

Hur ska vi egentligen agera enligt svensk lag om vårt djur mår dåligt?
Utdrag ur svenska djurskyddslagen som gäller alla som håller djur: "Om ett djur på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, ska vård snarast ges eller andra lämpliga åtgärder snarast vidtas."

"Vid behov ska vården ges av en veterinär eller av någon annan som tillhör djurhälsopersonalen enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård."

3 § En veterinär eller någon annan som tillhör djurhälsopersonalen enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska anlitas, om någon av följande åtgärder behöver vidtas:
1. operativa ingrepp på eller injektioner till djur,
2. annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen kan orsaka lidande som inte är obetydligt"

Till djurhälsopersonalen räknas följande yrkeskategorier.
Dessa yrken är inom djurens hälso- och sjukvård behörighetsreglerade av Jordbruksverket och kallas gemensamt för Djurhälsopersonal. 

--> Legitimerad Veterinär

--> Legitimerad Djursjukskötare

--> Godkänd Legitimerad Sjuksköterska
--> Godkänd Legitimerad Sjukgymnast
--> Godkänd Legitimerad Tandläkare
--> Godkänd Hovslagare.

GODKÄND SJUKGYMNAST AV JORDBRUKSVERKET FÖR ARBETE INOM DJURENS HÄLSO-OCH SJUKVÅRD

Från 1 jan 2010 gäller ny lag där Legitimerade sjukgymnaster/legitimerade fysioterapeuter kan bli godkända för arbete inom djurens hälso- och sjukvård efter godkännande från Jordbruksverket.

Behörighet för personal från hälso- och sjukvården
Som godkänd legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast ingår vi i djurhälsopersonalen och får behandla djur självständigt inom vår yrkesroll, oftast i samarbete med veterinär.

Det innebär också att

  • allmänheten vet att vi har en specifik kompetens
  • vi ska utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
  • vi ska följa regler om bland annat journalföring, intygsskrivande, tystnadsplikt och anmälningsplikt
  • vi står under statlig tillsyn och kan anmälas till och prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Utbildning som leder till godkännande att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård
För att få ett godkännande att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård behöver du som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast läsa en tilläggsutbildning. Det innebär att man som godkänd legitimerad sjukgymnast eller legitimerad godkänd fysioterapeut är behörig att arbeta inom Djurens hälso- och sjukvård. 

Så genom att anlita en Legitimerad OCH Godkänd Sjukgymnast får du en form av kvalitetssäkrad utbildning på den du anlitar till ditt djur.

Vi som tillhör djurhälsopersonalen ska arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det betyder att vi ska använda behandlingsmetoder som har stöd i vetenskapen och att vi är skyldig att vara uppdaterad om den vetenskapliga utvecklingen inom ditt yrkesområde.

Vi ska dessutom följa regler om exempelvis intygsskrivning, journalföring, anmälningsplikt och tystnadsplikt.

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Om vi brister i vår yrkesutövning kan vi bli anmälda till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Ansvarsnämnden är en egen myndighet som prövar anmälan.

Vi har tystnadsplikt

Vi som tillhör djurhälsopersonalen har tystnadsplikt i vår yrkesutövning. Tystnadsplikten omfattar även dem som arbetar tillsammans med oss till exempel djurvårdare, praktikanter och hovslagare utan godkännande. Därför är det viktigt att man som Djurhälsopersonal informerar övrig personal om vad det innebär. Att ha tystnadsplikt innebär att vi inte får berätta om eller använda oss av information som rör dina kunders drifts- och affärsförhållanden. Givetvis får den personal som är direkt involverad i vården av djuret diskutera behandlingen i syfte att ge så god och säker vård som möjligt.